1. Hjem
  2. Om nasjonalparken
  3. Plante- og dyreliv

Plante- og dyreliv

I Fulufjellet finner fugl og pattedyr gode hekke- og yngleplasser, og rovdyrene finner hi og territorier å leve i. Vegetasjonen i snaufjellet er lite variert, men artsmangfoldet er større lengre ned. Urskogspregede områder med opptil 400 år gamle furuer finnes i parken. På svensk side står verdens eldste registrerte tre, Old Tjikko, ei gran anslått å være nesten 10 000 år gammel.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
Postboks 987
2604 Lillehammer
E: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Fugleliv

I Fulufjellet er du omgitt av fugl. Lavskrika hilser deg velkommen med sine småpratende plystrelåter rundt hele fjellplatået. Den sjarmerende fuglen kan komme svært nær deg på lydløse vinger og vil gjerne ha en bit av matpakka di.

I snaufjellet kan du høre det enstonige fløytet til heiloen. Høyt i lufta gir heipiplerka seg til kjenne. I fjellet “trykker” lirypa hardt både sommer og vinter. Jaktfalken, verdens største falk, hekker fåtallig i Fulufjellet. Rype er jaktfalkens livrett.

Heilo, en fugl.

Bjørneland

Elg og hare er vanlige pattedyr i Fulufjellet. Fjellet er kjent for sine store elgokser. Også de fire store rovdyrartene – bjørn, ulv, jerv og gaupe lever i området. Spesielt bjørnen har funnet seg godt til rette. Det anslås at mellom 10 og 20 bjørner ligger i hi på svensk og norsk side. Nasjonalparken synes dermed å være et av de viktigste områdene for den saktevoksende bjørnestammen i Norge.

Brunbjørn.

Gammelskog og verdens eldste tre

Den fjellnære skogen har de største naturverdiene. Her finnes store arealer med naturskog og gammelskog av gran og furu. Stedvis har skogen urskogspreg med et rikt artsmangfold. Spredte gamle furuer på 300-400 år er ikke uvanlige. Verdens eldste registrerte tre, Old Tjikko, ei gran anslått å være 9550 år gammel, kan du se nær Njupeskär.

I det karrige miljøet på snaufjellet står grantrær som trolig har svært høy alder. De vokser i grupper, spredt i terrenget. Noen av trærnes grener er bøyd ned mot bakken og har slått rot. Disse grenene kalles «senkere» og slike senkegrupper kan bli svært gamle. De er gode levemiljø for mange lavarter, blant annet trollav (Tholurna dissimilis). En art som trives i værharde forhold.

Trollav på grankvist.

Unik flora

Fjellene er dekket av fattig heivegetasjon dominert av dvergbusker, gras, starr og siv, i tillegg til moser og lav. Både i nasjonal og internasjonal sammenheng er snaufjellet ekstremt artsfattig.

Fravær av reinbeite, og derfor forekomster av intakte lavmatter, gjør også sitt til at floraen er unik. Den store variasjonen i naturtyper gjør at mange fugler- og pattedyrarter finner gode hekke- og yngleplasser i Fulufjellet.

En blomst.