1. Hjem
  2. Om nasjonalparken

Om nasjonalparken

Store, sammenhengende og relativ urørte skog- og fjellområder. Viktig leveområde for bjørn. Særegne landskapsformer og mange kilder med frodig vegetasjon.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
Postboks 987
2604 Lillehammer
E: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Fulufjellmassivet som platåfjell med slake toppområder og bratte skogkledte lisider er delt mellom Sverige og Norge. Sveriges del av dette naturområdet ble vernet som nasjonalpark i 2002 under navnet Fulufjällets nationalpark og dekker et areal på ca. 385 km². På norsk side omfatter Fulufjellet nasjonal-park et areal på 82,5 km². Det vil si at det samlede grenseoverskridende nasjonalpark-arealet er på i underkant av 500 km².

Hvorfor vern

Fulufjällets nationalpark i Sverige ble opprettet i 2002 for å bevare et i det vesentlige urørt sydlig fjellområde med særpreget vegetasjon og store naturverdier for øvrig. Ved ulike anledninger ble det uttrykt fra svensk side et ønske om at det ble etablert et tilgrensende naturvernområde i Norge, for å sikre verdiene som er knyttet til helheten av dette skog- og fjellområdet. Med dette som bakteppe ble Fulufjellet nasjonalpark opprettet 27. april i 2012 for å blant annet bevare et stort naturområde uten tyngre naturinngrep og med særegne, representative økosystem i grensetraktene.

Naturen med sitt biologiske mangfold kjenner ikke administrative grenser. I arbeidet med vern av verdifull natur er det derfor viktig å kunne se arealer på tvers av for eksempel riksgrenser i sammenheng. Den norske Fulufjellet nasjonalpark bidrar til å sikre økologiske, landskapsmessige og friluftslivsmessige verdier som er knyttet til helheten, størrelsen og sammenhengen i Fulufjellet, og er dermed også et viktig bidrag til å bevare svært verdifulle deler av den skandinaviske naturarven.

Slottet.

Plante- og dyreliv

I Fulufjellet finner fugl og pattedyr gode hekke- og yngleplasser, og rovdyrene finner hi og territorier å leve i. Vegetasjonen i snaufjellet er lite variert, men artsmangfoldet er større lengre ned. Urskogspregede områder med opptil 400 år gamle furuer finnes i parken. På svensk side står verdens eldste registrerte tre, Old Tjikko, ei gran anslått å være nesten 10 000 år gammel.

Et tre i høyfjellet.

Landskap og geologi

Urgamle fjellområder. I stor grad består geologien i Fulufjellet av sandstein, en steinart avsatt for hele 1,4 milliarder år siden.

Stein med kartlav.

Historie og kultur

I Fulufjellet gikk det flere gamle ferdselsveger mellom Norge og Sverige – i dag benyttet som turstier.

Fulufjellet, landskap.

Forvaltning

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet har eget forvaltningsrettet nettsted. 

Forvaltning, nasjonalpark.